Privacyverklaring

Versie 9 maart 2020

Download als PDF

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel kandidaten als contactpersonen van opdrachtgevers en andere zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebruikt door Wesselo & Partners B.V., gevestigd te (3584 BB) Utrecht aan de Pythagoraslaan 101 16h.

Uw privacy is belangrijk voor ons en met deze verklaring beogen we om u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
2. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
3. Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
5. Met wie delen wij uw gegevens?
6. Wat doen we niet?
7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Cookiebeleid
10. Vragen
11. Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?

Als u bij ons staat ingeschreven kunnen wij van u onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 1. NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats;
 2. contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s) en LinkedIn accounts;
 3. overige gegevens: geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat;
 4. uw cv: met informatie over uw opleidingen, cursussen, stages, werkervaring, trainingen, referenties, lidmaatschappen (niet van vakbonden), salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en een foto;
 5. assessmentrapporten;
 6. integriteitsverklaringen;
 7. referentieverslagen;
 8. e-mails en andere correspondentie;
 9. mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie;
 10. andere relevante informatie met betrekking tot uw carrière.

Wij stellen uitdrukkelijk geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij informatie over uw:

– godsdienst of levensovertuiging;
– ras/etnische afkomst;
– politieke voorkeur;
– gezondheid;
– seksuele leven;
– lidmaatschap van een vakbond;
– strafrechtelijk verleden.

Wij stellen geen prijs op deze gegevens omdat wij deze gegevens niet nodig hebben voor onze dienstverlening.

Indien u er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen, bijvoorbeeld in uw cv, kunnen wij er niet voor instaan dat deze gegevens niet onbedoeld toch door ons opgeslagen worden. In dat geval gaan wij ervan uit dat u ons toestemming gegeven heeft om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om ons te wijzen op de door u toegestuurde bijzondere persoonsgegevens en ons te verzoeken om de gegevens alsnog te verwijderen.

Contactpersonen van opdrachtgevers
Wesselo & Partners is al jarenlang de vertrouwde gesprekspartner van een breed palet aan opdrachtgevers. Wij verwerken onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers:

 1. NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats;
 2. contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s) en LinkedIn accounts;
 3. huidige functie;
 4. geslacht;
 5. e-mails en andere correspondentie.

2. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder de werving, selectie en benoeming van toezichthouders, bestuur, directie en management. In dat kader verwerken wij persoonsgegevens meer in het bijzonder voor:

 1. het benaderen van kandidaten voor een algemene kennismaking;
 2. het beoordelen van kandidaten op hun geschiktheid en beschikbaarheid;
 3. het opnemen van kandidaten in onze database;
 4. het onder de aandacht brengen van (nieuwe) vacatures bij kandidaten;
 5. het volgen en begeleiden van kandidaten tijdens hun carrière;
 6. het voeren van overleg met kandidaten en opdrachtgevers in het kader van wervings- en selectieprocedures.

Het is ons doel om geschikte kandidaten voor onze opdrachtgevers te vinden en hen met elkaar in contact te brengen, zodat zij een contract/samenwerking aan kunnen gaan.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen of om u uit te nodigen voor bijvoorbeeld events.

3. Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

We gebruiken uw gegevens om u te helpen uw carrière in de door u gewenste richting te ontwikkelen en te bepalen of specifieke vacatures voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Alle mogelijke wettelijke grondslagen staan genoemd in artikel 6 AVG.
In uw geval verwerken we uw persoonsgegevens, omdat we anders niet in staat zijn om onze dienstverlening voor u uit te voeren. Het uitvoeren van onze dienstverlening doen we op basis van afspraken die we met u maken. Zo spreken we bijvoorbeeld met u af dat we voor u op zoek gaan naar een geschikte vacature. De afspraken die we met u maken kwalificeren wij als een overeenkomst. Om die reden is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens de grondslag zoals die genoemd staat in artikel 6 lid 1 sub b AVG: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. U kunt de overeenkomst met ons op elk moment beëindigen. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om de van u ontvangen persoonsgegevens te verwerken. Zonder het verwerken van persoonsgegeven van kandidaten zijn wij namelijk niet in staat om onze dienstverlening, waaronder de werving, selectie en benoeming van toezichthouders, bestuur, directie en management, te verlenen. We verwerken uw persoonsgegevens als u een algemene inschrijving doet, als u solliciteert op een vacature, of als wij via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld telefoon of LinkedIn, contact met u hebben gehad over een vacature. Wij zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat als u informatie uit uw cv op een professionele netwerksite heeft geplaatst en er wederzijds contact is geweest of als wij u telefonisch gesproken hebben over een vacature wij uw gegevens kunnen verwerken voor onze dienstverlening. Deze verwerkingsgrond kunt u vinden in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Contactpersonen van opdrachtgevers (zakelijke relaties)
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. We gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over opdrachten. Het is noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken, omdat we anders niet in staat zijn om onze dienstverlening voor u uit te voeren. Het uitvoeren van onze dienstverlening doen we op basis van afspraken die we met u maken. Zo spreken we bijvoorbeeld met u af dat we voor u op zoek gaan naar een geschikte kandidaat voor een vacature. De afspraken die we met u maken kwalificeren wij als een overeenkomst. Om die reden is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens de grondslag zoals die genoemd staat in artikel 6 lid 1 sub b AVG: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. U kunt de overeenkomst met ons op elk moment beëindigen. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze diensten te verlenen en onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren en aan onze wettelijke verwerkingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Voorts zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen als u daarom rechtmatig verzoekt, tenzij de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is op een van de in artikel 17 lid 3 AVG genoemde gronden. In dat laatste geval zullen wij u uiteraard daarover informeren.

Voor financiële gegevens die fiscaal relevant zijn, geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wel delen wij uw persoonsgegevens met ICT-serviceproviders binnen de EER. Dat doen wij uiteraard alleen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij verlenen dergelijke serviceproviders uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens, nadat wij met hen bewerkersovereenkomsten hebben gesloten, waarin wij (onder andere) aan hen een geheimhoudingsverplichting opleggen en wij hen verplichten uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht te verwerken.

Daarnaast delen wij de persoonsgegevens van kandidaten met opdrachtgevers en commissieleden. Indien het voor een procedure noodzakelijk is om een assessmentonderzoek of integriteitscreening te doen kunnen wij uw persoonsgegevens met deze bureaus delen.

Voor het overige verschaffen wij derden alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dat naar onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig verzoek daartoe.

6. Wat doen we niet?

Wij gebruiken uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot vacatures, relevante ontwikkelingen en events. Wij gebruiken uw gegevens dus niet voor het versturen van nieuwsbrieven, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 10. van deze Privacyverklaring als u:

– wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
– u uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
– u uw persoonsgegevens wilt wissen;
– de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
– bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten.

Wesselo & Partners heeft een Data Protection Officer aangesteld om de naleving van de AVG en veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen: Jos Engel. U kunt contact met haar opnemen via 030 275 84 40 of dpo@wesselopublicvalue.nl.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

9. Cookiebeleid

Wesselo & Partners maakt op haar website www.wesselopartners.nl gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

10. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via dpo@wesselopublicvalue.nl of de contactpagina op onze website.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven boven aan de melding aan wanneer de Privacyverklaring de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.