O.R.S. Lek en Linge benoemt Twan Kemperman tot lid Raad van Toezicht

In nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht van stichting O.R.S Lek en Linge het benoemingstraject voor een nieuw lid afgerond. Inmiddels heeft de Culemborgse gemeenteraad de heer Twan Kemperman benoemd als lid.

Twan is verantwoordelijk voor de afdeling HR van Hogeschool Windesheim en heeft zitting in het managementteam van de dienst Strategie & Support. Hij heeft veel ervaring in verschillende directie- en adviesfunctie op het gebied van HR, in het onderwijs en bedrijfsleven. Twan neemt binnen de Raad van Toezicht de portefeuille ‘HR(D)/P&O’ voor zijn rekening, op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

In de procedure is niet alleen naar individuele capaciteiten van kandidaten gekeken, maar is ook het gewenste teamprofiel van de gehele Raad van Toezicht meegewogen. Diversiteit en regionale binding, in de breedste zin van het woord, is nagestreefd. Met blijdschap kan worden geconstateerd dat met deze benoeming veel kwaliteit in huis is gehaald en er sprake is van een mooie complementariteit van competenties binnen de Raad van Toezicht.