Regieorgaan SIA benoemt Mariska van der Giessen tot directeur

Mariska van der Giessen volgt per 1 april 2023 Richard Slotman op als directeur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Op dit moment is zij lector bij NHL Stenden Hogeschool.

De afgelopen 20 jaar heeft het praktijkgericht onderzoek van hogescholen een eigen positie verworven in het nationale en regionale kennis- en innovatiebestel. De komende jaren gaat de aandacht uit naar verdere professionalisering en verankering van het onderzoek om zo nog meer maatschappelijke impact met het onderzoek te realiseren.

Regieorgaan SIA heeft de ambitie om hier ook de komende jaren een bijdrage aan te leveren. Dit vraagt om een sterke directeur die Regieorgaan SIA, na de pensionering van de huidige directeur Richard Slotman, kan leiden in het verwezenlijken van zijn doelen. Het bestuur van het regieorgaan is verheugd te kunnen mededelen dat Mariska van der Giessen deze uitdagende opdracht op zich gaat nemen. Zij treedt per 1 april 2023 in dienst.

Mariska van der Giessen is op dit moment lector Internationaal ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool en als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Zentrum für Niederlände Studien van de Universiteit van Münster. Ze is gepromoveerd bij de Radboud Universiteit op een proefschrift over de complexiteit van grensoverschrijdende samenwerking.

Hierin komt onder andere de functie en kwaliteit van subsidieprogramma’s aan de orde. Als lector is ze lid van het MT van haar hogeschool en voorzitter van de nationale Vereniging van Lectoren. Ook neemt zij binnen de Vereniging Hogescholen actief deel aan het bestuurlijk overleg.